Home » Aktualności » Wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2014/15

 
 

Wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2014/15

 
 

Wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2014/15 będzie można składać, jak co roku, na początku października. Konieczne będzie złożenie wniosku w USOSweb, wydrukowanie go, podpisanie i złożenie w Dziekanacie lub w Komisji Stypendialnej jednostki.

Osiągnięcia

Jak w zeszłym roku, pod uwagę oprócz średniej brane będą osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Osoby, które wiedzą, że będą wnioskować o stypendium prosimy o rzetelne udokumentowanie swoich osiągnięć (wykaz uznawanych osiągnięć i zaświadczeń znajduje się w Załączniku nr 3 do RPM).

Erasmus+

Osoby, które wyjeżdżają na Erasmusa mogą złożyć wniosek na dwa sposoby:

1.  upoważnić do złożenia wniosku osobę trzecią, po otwarciu tury złożyć wniosek w USOSweb i pdf wysłać upoważnionej osobie, aby ona go podpisała i z załącznikami złożyła w wyznaczonym terminie.
2.  po otwarciu tury złożyć wniosek, wydrukować go i podpisać, zrobić skany wniosku i załączników oraz wysłać na adres e-mailowy Komisji Stypendialnej jednostki, a dokumenty niezwłocznie wysłać pocztą na adres KS. Data stempla pocztowego jest datą złożenia wniosku, przesłanie skanów ułatwi pracę Komisji.

Studenci I roku

O stypendium będą też mogli ubiegać się ci studenci I roku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy zostali przyjęci na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego oraz uzyskali tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o której jest mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Studenci I roku też będą składać wnioski przez USOSweb, drukować je, podpisywać i składać w Komisjach Stypendialnych/Dziekanatach jednostek.

Więcej informacji na ten temat podamy we wrześniu.

Tags: , , ,

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.