Home » Aktualności » Utrata prawa do stypendium – obrona w czerwcu

 
 

Utrata prawa do stypendium – obrona w czerwcu

 
 

 

Zgodnie z art. 184 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8 ustawy, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia na podstawie 184 ust. 5 ustawy.

Stosownie do art. 184 ust. 9 ustawy  student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 5, mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.

W praktyce oznacza to, że student, któremu przyznano stypendium rektora (lub socjalne, lub specjalne, lub zapomogę) traci do niego prawo z ostatnim dniem miesiąca w którym:
1) został skreślony z listy studentów na kierunku, na którym miał przyznane stypendium;
2) ukończył studia na kierunku, na którym miał przyznane stypendium;
3) uzyskał tytuł zawodowy magistra lub równorzędny  (np. jeśli student miał przyznane stypendium na kierunku A, a tytuł magistra uzyskał na kierunku B, traci prawo do stypendium na kierunku A);
4) ukończył studia I stopnia w sytuacji, gdy miał przyznane stypendium na studiach I stopnia (np. jeśli student miał przyznane stypendium na studiach I stopnia na kierunku A i ukończył studia I stopnia na kierunku B, traci prawo do stypendium na kierunku A);
5) upłynęły trzy lata od momentu rozpoczęcia przez studenta w kolejności pierwszych podjętych studiów (które prowadzą do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego) po pierwszym ukończonym kierunku studiów.

Gdyby mieli Państwo pytania, zapraszam do kontaktu mailowego: oks[at]samorzad.uw.edu.pl

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.