Home » Aktualności » Stypendium rektora za wyniki w olimpiadach

 

Stypendium rektora za wyniki w olimpiadach

 

Studenci przyjęci na I rok studiów jednolitych magisterskich oraz studiów I stopnia mogą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów. Stypendium może otrzymać nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 procent studentów danego roku danego kierunku studiów.

Warunki

  1. Student musi zostać przyjęty na studia w roku uzyskania egzaminu maturalnego.
  2. Musi być laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

UWAGA!
Profil olimpiady nie musi pokrywać się z obszarem wiedzy kierunku, na którym student składa wniosek. Oznacza to, że można np. na polonistyce otrzymywać stypendium za tytuł laureata olimpiady matematycznej. Nie ma też ograniczeń, jeśli chodzi o zasady rekrutacji. O stypendium na danym kierunku mogą się ubiegać laureaci również tych olimpiad, które nie zwalniały z postępowania rekrutacyjnego.

Kwota stypendium rektora

Studenci otrzymujący stypendium rektora na podstawie wyników w olimpiadach dostają stypendia w takiej samej wysokości, jak studenci innych lat. Wysokość stypendium zostanie podana do wiadomości nie później niż 14 dni przed pierwszą wypłatą (w drugiej połowie listopada).

Załączniki do wniosku

Do wniosku o stypendium należy załączyć poświadczoną kopię lub oryginał zaświadczenia lub dyplomu o uzyskaniu tytułu laureat lub laureatki, finalisty lub finalistki olimpiady przedmiotowej lub międzynarodowej.

Nie ma potrzeby pobierać od komitetów olimpiad zaświadczeń o wyniku punktowym. OKSS zwraca się o informacje bezpośrednio do komitetów.

Tags: ,

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.