Home » Aktualności » Stypendium rektora a Erasmus i inne wyjazdy (2018/2019)

 
 

Stypendium rektora a Erasmus i inne wyjazdy (2018/2019)

 
 

Najważniejsze:

podstawowe informacje o stypendium rektora → klik!

wszelkie pytania związane ze stypendium rektora należy kierować do OKSS na adres e-mail: oks@samorzad.uw.edu.pl. Należy możliwie dokładnie opisać problem lub pytanie i pamiętać o podpisaniu się imieniem, nazwiskiem, numerem indeksu, kierunkiem i rokiem studiów. Ułatwi nam to szybkie załatwienie sprawy.

Wyjeżdżam na Erasmusa / stypendium / gdziekolwiek i w czasie, gdy będzie trwała tura rejestrowania wniosków w USOSweb nie będzie mnie w Polsce. Jak mogę złożyć wniosek o stypendium rektora?

Są dwie możliwości: (I) złożenie wniosku przed wyjazdem albo (II) upoważnienie osoby trzeciej i obie są znacznie lepsze od wysyłania wniosku z zagranicy.

(I) Jeśli chcesz złożyć wniosek przed wyjazdem, przynieś do komisji stypendialnej albo dziekanatu/sekretariatu  samodzielnie napisany wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2018/2019.

Na wniosku muszą znaleźć się:

  • Twoje dane (imię nazwisko, numer indeksu, adres e-mail),
  • zdanie “Proszę o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2018/2019 na [tu rok i stopień studiów, na którym będziesz w r. ak. 2018/2019] na kierunku [tu kierunek studiów]”,
  • wypisane osiągnięcia, na podstawie których chcesz dostać stypendium (zgodnie z Załącznikiem nr 3 – stypendium na 2. roku i wyższych latach lub Załącznikiem nr 4 – stypendium na 1. roku studiów I stopnia i 1. roku studiów jednolitych magisterskich),
  • oświadczenie o następującej treści:

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oświadczam, że wszystkie dane we wniosku, również te dotyczące podjętych i ukończonych studiów w wersji elektronicznej wniosku, są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam również, że nie będę pobierać stypendium rektora dla najlepszych studentów na więcej niż jednym kierunku oraz że:

  • nie ubiegam się o stypendium na studiach I stopnia, posiadając tytuł licencjata lub równorzędny;
  • nie ubiegam się o stypendium na studiach I, II stopnia ani jednolitych magisterskich, posiadając tytuł magistra lub równorzędny.

Oświadczam ponadto, że zapoznałam/em się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonym zarządzeniem nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 r. (t.j. Monitor UW z 2013 r., poz. 178 ze zm.), że wskazałam/em we wniosku wszystkie osiągnięcia, na podstawie których chcę ubiegać się o przyznanie stypendium oraz że każde osiągnięcie udokumentowałam/em zgodnie z Regulaminem.
Wyrażam zgodę na doręczenie decyzji w sprawie z wniosku o przyznanie stypendium rektora za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jako adres elektroniczny wskazuję adres e-mail znajdujący się na wniosku o przyznanie stypendium.

  • własnoręczny podpis.

Jeśli jesteś na tym samym kierunku i w tej samej jednostce, co w roku 2017/2018, nie musisz dołączać zaświadczenia o średniej – na przełomie października i listopada zobaczysz ją w szczegółach wniosku. Jeśli kierunek się zmienił, zaświadczenie jest niezbędne.

Inne niż średnia ocen osiągnięcia należy udokumentować w sposób opisany w linkowanych wyżej Załącznikach.

Komisja / dziekanat / sekretariat ma obowiązek przyjąć wniosek, nawet jeśli nie został on wydrukowany z USOSweb. Wniosek w USOSweb też trzeba będzie wypełnić i zrobisz to w czasie trwania tury, czyli do 15 października (zapisz sobie przypominajkę w jakimś kalendarzu!).

Dane kontaktowe do komisji i pracowników możesz znaleźć w zakładce Baza KS.

(II) Jeśli chcesz upoważnić kogoś do złożenia za Ciebie wniosku (czyli podpisania go i dostarczenia do komisji / dziekanatu / sekretariatu), zostaw tej osobie pisemne upoważnienie, w którym podasz swoje dane (włącznie z numerem dowodu osobistego lub paszportu) i analogiczne dane osoby upoważnianej. Upoważnienie trzeba dołączyć do wniosku. Reszta zasad – jak wyżej.

Mam osiągnięcia naukowe / artystyczne / sportowe / za rok 2017/2018. Jakich dokumentów potrzebuję?

Bardzo skrupulatnie sprawdzamy osiągnięcia podane we wnioskach o stypendium. Stypendia przyznawane są na każdym roku każdego kierunku i dopóki nie dostaniemy wszystkich dokumentów danej osoby – albo informacji, że nie jest ona w stanie odpowiednio danego osiągnięcia udokumentować – przyznanie stypendium na danym roku jest zablokowane. Co więcej, decyzje wydajemy od razu dla wszystkich kierunków. Zatem im więcej prawidłowo poświadczonych osiągnięć, tym szybciej OKSS podejmie decyzje w sprawach całego UW.  Dlatego załączenie do wniosku wszystkich poświadczeń jest niezwykle istotne.

Wykaz dokumentów poświadczających osiągnięcia znajduje się w Załączniku nr 3 do Regulaminu. Warto zawczasu je przygotować.

Najczęściej brakuje nam programów konferencji – bez programu, w którym wskazano ośrodki naukowe reprezentowane przez uczestników nie jesteśmy w stanie określić zasięgu i ustalić liczby należnych punktów. Link do programu konferencji będzie można podać w formularzu Google, który podlinkujemy we wniosku w USOSweb.

Braki też często dotyczą artykułów publikowanych lub zgłoszonych do druku. Informacja o tym, kiedy dany numer czasopisma lub książka się ukazały jest kluczowa – punkty możemy przecież przyznać wyłącznie za te osiągnięcia z roku akademickiego 2017/2018, a więc od 1 października 2017 r. a 30 września 2018 r.

We wniosku nie można wskazywać publikacji, za których przyjęcie do druku dostało się punkty i stypendium rektora w poprzednim roku.

Na wszystkie pytania odpowiadamy pod adresem mailowym oks@samorzad.uw.edu.pl.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.