Home » Aktualności » Przewidywany termin wydania decyzji i realizacji wypłat

 
 

Przewidywany termin wydania decyzji i realizacji wypłat

 
 
AKTUALIZACJA / 28.01.2020 / g. 15:35
 
W nocy z 6 na 7 stycznia zweryfikowaliśmy taką liczbę wniosków, która umożliwiła nam 7 stycznia przygotowanie danych potrzebnych do ustalenia przez Zarząd Samorządu Studentów i Rektora odsetka i kwoty. Nie wszystkie wnioski są już zweryfikowane: kończymy wyjaśniać sytuację pojedynczych studentów. 
 
10 stycznia nie uda się więc zrealizować wypłaty. W związku z informowaniem o kolejnych terminach nie chcemy już podawać żadnych dat dziennych. Opisujemy etapy, które pozostały do zakończenia procesu. Będziemy na bieżąco aktualizować ten wpis.

→ [zrobione] odsetek i kwota są w trakcie ustalania i jak tylko ostateczna decyzja zostanie podjęta, zamieścimy ją na stronie;

1) wysokość stypendium rektora dla studentów wynosi 790 zł miesięcznie;
2) odsetek studentów otrzymujących stypendium wynosi 8% z zastrzeżeniem, że jeżeli 8% stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej (oznacza to, że gdy 8% to np. 3,89, stypendium otrzymują 3 osoby). Ponadto, w przypadku gdy więcej niż jedna osoba znajduje się na ostatnim miejscu listy rankingowej uprawniającym do otrzymania stypendium, wszystkie osoby znajdujące się na tej pozycji otrzymują stypendium.

// 10.10.2010 g. 16:03

→ [w trakcie] następnym krokiem, możliwym do wykonania dopiero, gdy znana będzie kwota i odsetek jest rozpatrzenie wniosków. W poprzednich latach zajmowało to ok. 3-4 dni. W rozpatrzonym wniosku nie widać rozstrzygnięcia, pojawia się ono w decyzji; 

rozpatrzyliśmy 99,5% wniosków; 

// 14.01.2020 g. 20:35

→ [w trakcie] decyzje elektroniczne będą udostępniane w USOSweb niezwłocznie po ich podpisaniu. W chwili przekazania decyzji do doręczenia otrzymają Państwo e-mail z powiadomieniem o możliwości odebrania decyzji;

sukcesywnie wystawiamy decyzje, które podpisywane są elektronicznie; 

wniosek, do którego wydano decyzję ma status Rozpatrzony (decyzja do doręczenia);  zmiana statusu nie jest równoznaczna z udostępnieniem decyzji w USOSweb;

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia podpisuje decyzje raz dziennie. W momencie udostępnienia decyzji na adres e-mail podany w USOSweb przychodzi powiadomienie o możliwości jej odebrania;

decyzję odbiera się w sekcji lista pism administracyjnych, widocznej w lewym menu USOSweba (zakładka Wnioski);

decyzję otrzymają wszystkie osoby, które złożyły wnioski, bez względu na to, czy stypendium zostało im przyznane, czy nie;

informacje odnośnie do sposobu i miejsca składania wniosków o ponowne rozpatrzenie znajdują się w sekcji “Aktualności” 

// 28.01.2020 g. 15:54

→ [zrobione] po rozpatrzeniu wniosków przygotujemy listę wypłat. Jej sporządzenie, zebranie wymaganych podpisów i dostarczenie do Kwestury trwa co najmniej kilka godzin – przygotowanie pierwszych list na ponad 2 tys. nazwisk zabiera zawsze więcej czasu niż w kolejnych miesiącach;

rozpoczęliśmy tworzenie listy wypłat; w środę zostanie ona zweryfikowana i przekazana do Kwestury;

lista została przekazana do Kwestury; osoby, które otrzymały stypendium mogą zobaczyć kwotę do wypłaty w zakładce Dla studentów > moje studia > stypendia. 

Opis wypłaty to Stypendium rektora wypłacane studentom z Funduszu Stypendialnego. Kwota w USOSweb pojawia się kilka dni przed realizacją przelewu, patrz akapit niżej.  

// 16.01.2020 g. 11.45

→ [zrobione] od momentu dostarczenia listy Kwestura potrzebuje ok. 2-3 dni, by zrealizować przelewy. Od stycznia 2020 r. w związku ze zmianą ustawy zmieniła się procedura wypłat stypendiów, co – biorąc pod uwagę skalę – może skutkować wydłużeniem tego okresu;

przelewy zostały dziś zlecone w banku, więc najpewniej jeszcze dziś pojawią się na kontach osób, które otrzymały stypendium. Czas realizacji zleconego przelewu nie jest już zależny od UW, a od tzw. sesji elixir. 

// 17.01.2020, g. 11:50

——-
 
AKTUALIZACJA 2.01.2020 r.
Dążymy do zrealizowania wypłat 10 stycznia (piątek). W ciągu najbliższych dni (do 5 stycznia, niedziela) chcemy zakończyć weryfikację wniosków. Decyzje zostaną wydane i udostępnione w USOSweb do odbioru elektronicznego na dzień / dwa przed planowanym terminem wpłaty.
 
Informację o odsetku uprawnionych i kwocie tegorocznego stypendium rektora podamy do wiadomości, gdy tylko zostanie ona ustalona. Jak wynika z powyższych terminów, powinno to nastąpić nie później niż 8 stycznia.
 
——-
 
Dokładamy starań, by wypłata została zrealizowana 30 grudnia – to bardzo optymistyczny termin (szanse na 23/24 grudnia są niestety nikłe). Najbardziej realny termin wypłat stypendium to 10 stycznia 2020 r.
 
Mamy nadzieję ogłosić odsetek i kwotę nie później niż 24 grudnia 2019 r. Wysokość stypendium rektora jest uzależniona od wysokości wydatków na stypendia socjalne, które zostaną wypłacone w najbliższy piątek.  Odsetka nie można z kolei ustalić niezależnie od kwoty stypendium. Im później odsetek i kwota są określane, na tym pewniejszych danych się opierają. Precyzyjne wyliczenie wydatków pozwala ustalić zarówno kwotę, jak i odsetek na możliwie wysokim poziomie.
 
Kilka słów odnośnie do kontekstu. Studenci składali wnioski do 25 października – o 10 dni dłużej niż w poprzednich latach i to tego czasu nie zdołaliśmy nadrobić. W tym roku wpłynęło ok. 5200 wniosków.
 
Ostatnie wnioski przekazano do nas ok. 2 tygodnie temu. Po stronie jednostek leży ułożenie wniosków o stypendium rektora z podziałem na lata i przygotowanie rankingów ze średnimi ocen. Osoby zajmujące się tymi zadaniami są często również odpowiedzialne za stypendia socjalne – a w tej procedurze nastąpiły w tym roku duże zmiany. Niektóre jednostki przeszły na początku października reorganizację i zmienił się podział zadań związanych ze stypendiami, co też wpłynęło na sprawność działania.
 
Po otrzymaniu wniosków weryfikujemy średnie i liczbę studentów na poszczególnych latach studiów (będącą podstawą ustalenia liczby osób uprawnionych do stypendium rektora). Trzeba m.in. wyjaśniać rozbieżności w obliczeniach średnich dokonanych przez dziekanaty i studentów czy ustalać, dlaczego studenci, którym rozliczono rok warunkowo nagle warunku nie mają. Każdy ranking jest sprawdzany pod kątem liczby znajdujących się w nim osób – czasem trzeba odnaleźć jedną osobę z 200, która może zaważyć o dodatkowym stypendium. Ok. 1000 wnioskodawców ubiega się o stypendium również na podstawie osiągnięć innych niż średnia ocen. Zdarza się, że w jednym wniosku jest kilkanaście różnych osiągnięć, nie zawsze wyczerpująco udokumentowanych.
 
Musimy wykonać wyżej opisane działania, bo wpływają na ostateczny ranking, a więc na to, kto otrzyma stypendium – wyjaśnienie wątpliwości jest niezbędne, choć bardzo czasochłonne. Obsługą tego procesu zajmują się trzy osoby (które mają też inne, niezwiązane ze stypendium rektora, zadania).

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.