Home » Aktualności » Stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

 
 

Stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

 
 

Tura w USOSweb zostanie uruchomiona najpóźniej w poniedziałek, 17 lutego. Termin na złożenie papierowego, podpisanego wniosku to 28 lutego 2020 r. Termin ten jest nieprzekraczalny – złożenie wniosku po tym terminie skutkuje wydaniem decyzji negatywnej.

Wnioskowanie na semestr letni dotyczy jedynie studentów poniższych kierunków:

  • chemia, studia II st.
  • chemia stosowana, studia II st.
  • geologia stosowana, studia II st.
  • inżynieria obliczeniowa, studia II st.
  • międzyobszarowe studia matematyczno-przyrodnicze, II st.
  • studia nad słowiańszczyzną wschodnią, organizowane przez Katedrę Białorutenistyki, tylko 3. rok I st.

Wniosek można dostarczyć osobiście do jednostki albo wysłać pocztą – wtedy liczy się data ze stempla pocztowego.

W wypadku osób studiujących na 1. roku studiów II stopnia pod uwagę brana jest średnia z ostatniego roku studiów I stopnia. Jeśli ostatni rok trwał jeden semestr, to liczy się średnia z tego semestru.

W odniesieniu do wnioskodawców, którym przyznaje się stypendium na semestr, bierze się pod uwagę osiągnięcia z cyklu poprzedzającego cykl, na który stypendium ma być przyznane. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia można składać wyłącznie w terminie do 28 lutego 2020 r. 

Osoby, które studiowały na I stopniu na innej uczelni i składają wniosek na 1. roku studiów II stopnia muszą dołączyć do wniosku i w terminie (czyli do 28 lutego 2020 r.) wystawione przez poprzednią uczelnię zaświadczenie zawierające:

  1. średnią ocen za ostatni rok studiów (jeśli ostatni rok studiów trwał 1. semestr, to za ten semestr);
  2. określenie rodzaju średniej (arytmetyczna / ważona);
  3. obowiązującą w uczelni skalę ocen (tę i tylko tę okoliczność można potwierdzić kopią suplementu dyplomu).

W razie pytań należy pisać na adres oks@uw.edu.pl, najlepiej z uniwersyteckiego maila, z podaniem imienia i nazwiska, kierunku i roku studiów oraz numeru albumu – przyspieszy to załatwienie sprawy.

Comments are closed

Sorry, but you cannot leave a comment for this post.