Home »

 

O Komisji

 
Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest powoływana przez Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia spośród studentów delegowanych przez ZSS UW oraz spośród pracowników UW na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i § 42 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW.

Do zadań OKS wyznaczonych Regulaminem należy:
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji stypendialnych jednostek;
  • przyznawanie stypendiów rektora dla najlepszych studentów;
  • prowadzenie dyżurów merytorycznych, w czasie których zarówno studenci jak i członkowie komisji stypendialnych mogą zasięgnąć informacji nt. systemu pomocy materialnej na UW.

OKSS prowadzi również działalność informacyjną, skierowaną przede wszystkim do członków komisji stypendialnych, na którą składają się:

  • prowadzenie szkoleń z zakresu przyznawania pomocy materialnej,
  • prowadzenie strony internetowej www.oks.uw.edu.pl,
  • prowadzenie grupy Sprawy socjalne na portalu społecznościowym Facebook.
W obecnym składzie Komisji reprezentowanych jest 6 jednostek Uniwersytetu. Komisja liczy 9 osób.

SKŁAD OKSS

Małgorzata Gołąb, Instytut Romanistyki

Daniel Jakubowski, Wydział Prawa i Administracji

Natalia Koncewicz, Wydział Filozofii i Socjologii

Łukasz Krawiranda, Przewodniczący, Wydział Filozofii i Socjologii
lukasz.krawiranda [at] uw.edu.pl

Agnieszka Mirowska, Wiceprzewodnicząca, Wydział Filozofii i Socjologii

Kinga Wałęcak, Wydział Orientalistyczny

Piotr Wnuk, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Natalia Wojciechowska, Wiceprzewodnicząca, Kolegium MISH
n.wojciechowska [at] uw.edu.pl

PRACOWNICY

dr hab. Paweł Wajda, prof UW, Wydział Prawa i Administracji