Home »

 

O Komisji

 
Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest powoływana przez Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia spośród studentów delegowanych przez ZSS UW oraz spośród pracowników UW na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i § 42 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW.

Do zadań OKS wyznaczonych Regulaminem należy:
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji stypendialnych jednostek;
  • przyznawanie stypendiów rektora dla najlepszych studentów;
  • prowadzenie dyżurów merytorycznych, w czasie których zarówno studenci jak i członkowie komisji stypendialnych mogą zasięgnąć informacji nt. systemu pomocy materialnej na UW.

OKS prowadzi również szeroko zakrojoną działalność informacyjną, skierowaną przede wszystkim do członków komisji stypendialnych, na którą składają się:

  • prowadzenie szkoleń z zakresu przyznawania pomocy materialnej,
  • prowadzenie strony internetowej www.oks.uw.edu.pl,
  • prowadzenie grupy Sprawy socjalne na portalu społecznościowym Facebook.
W obecnym składzie Komisji reprezentowanych jest 6 jednostek Uniwersytetu. Komisja liczy 7 osób.

SKŁAD OKSS

PREZYDIUM

Przewodniczący Łukasz Krawiranda, Wydział Filozofii i Socjologii
lukasz.krawiranda [at] uw.edu.pl, tel. 604-698-404

Wiceprzewodnicząca Agnieszka Mirowska, Wydział Filozofii i Socjologii

Wiceprzewodnicząca Natalia Wojciechowska, Kolegium MISH
n.wojciechowska [at] uw.edu.pl, tel. 604-950-323

CZŁONKINIE

 

Małgorzata Gołąb, Instytut Romanistyki

Monika Mietelska, Wydział Fizyki

Izabela Pawlak, Wydział Polonistyki

Marta Świrska, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

PRACOWNICY

dr hab. Paweł Wajda, prof UW, Wydział Prawa i Administracji