Home »

 

Stypendium rektora

 

Zmiana treści: 2.10.2019 r. – dostosowanie do nowego Regulaminu. Bardzo mocno rekomendujemy zapoznanie się z nim.

Kto może otrzymać stypendium?

Studenci pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

O stypendium rektora mogą ubiegać się te osoby studiujące na 1. roku, jeśli zostały przyjęte studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli:

1) mają tytuł laureata(-ki) olimpiady międzynarodowej albo

2) laureata(-ki) bądź finalisty(-ki) olimpiady stopnia centralnego;

2) są medalistami(-kami) co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium zostanie przyznane wszystkim osobom, które spełniają powyższe kryteria oraz złożą udokumentowany wniosek w terminie określonym przez Rektora. Aktualne informacje o terminach publikujemy w zakładce Aktualności.

Studenci wyższych lat

O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą się ubiegać osoby wpisane na kolejny rok studiów  (również na 1. roku studiów II stopnia), jeśli spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • uzyskały wyróżniające wyniki w nauce – wysoką średnią ocen (w przypadku 1. roku studiów II stopnia bierze się pod uwagę średnią za ostatni rok studiów);
 • osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
 • miały osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

Można (a nawet należy) złożyć wniosek o stypendium rektora, jeśli rozliczenie roku przez sekretariat przedłuża się i mimo zaliczenia wszystkich przedmiotów na w październiku nadal jest na poprzednim etapie w USOS. Zdajemy sobie sprawę, że duże wydziały nie zdążą rozliczyć wszystkich przed 30 września i nie blokujemy możliwości rejestrowania wniosku osobom nierozliczonym.

Kto nie może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów?

Stypendium rektora nie może zostać przyznane:

 1. student(k)om posiadającym tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy został uzyskany),
 2. osobom, które ukończyły już jakiś kierunek, również na I stopniu i wnioskują na studiach I stopnia,
 3. jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcyta zasada dotyczy jedynie studentów i studentek 1. roku studiów II stopnia,
 4. jeśli dana osoba studiuje dłużej niż 6 lat łącznie, uwzględniając wszystkie studiowane kierunki studiów, bez względu na to, czy zostały one ukończone, czy też nie,
 5. student(k)om powtarzającym rok studiów,
 6. osobom, które wznowiły dane studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku,
 7. student(k)om niewpisanym na kolejny rok studiów (np. w wypadku powrotu z urlopu dziekańskiego, czy w wypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów w celu złożenia pracy dyplomowej).

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Sposób i termin składania wniosków o stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 nie został jeszcze ustalony. Jak tylko to nastąpi, informacje zostaną opublikowane na tej stronie oraz w zakładce Wnioski w USOSweb.

W ostatnich latach termin składania wniosków był ustalany na ok. połowę października. Złożenie wniosku po terminie jest równoznaczne z odmową przyznania stypendium..

Wniosek o stypendium rektora rejestruje się przez serwer centralny USOSweb-a (https://usosweb.uw.edu.pl).

Należy wejść w zakładkę DLA WSZYSTKICH, następnie we WNIOSKI i wypełnić wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, trzeba go wydrukować, podpisać, udokumentować i dostarczyć do komisji stypendialnej, dziekanatu lub sekretariatu (w zależności od jednostki) w terminie wyznaczonym przez Rektora. (Sposób składania wniosku może się zmienić w odniesieniu do składania wniosków na rok 2020/2021).

Co to znaczy złożyć wniosek w terminie?

WAŻNE: Aby zarejestrować wniosek trzeba mieć w USOSweb-a numer konta bankowego! Numer konta najlepiej uzupełnić w dziekanacie lub sekretariacie. Można też zrobić to przez zakładkę Stypendia w USOSweb.

Erasmus+ i MOST

Osoby, które wyjeżdżają na Erasmusa mogą wnioskować o stypendium rektora oraz je otrzymywać na takich samych zasadach, jak te realizujące studia w Polsce.

Najważniejsze w wypadku osób, które przebywają za granicą i nie zostawiły odpowiednich upoważnień ani wniosku przed wyjazdem jest szybkie wysłanie wniosku na UW. Wydrukowany, podpisany wniosek o stypendium rektora musi:

 • zostać nadany na poczcie, najlepiej przesyłką rejestrowaną w terminie wyznaczonym przez Rektora – w przypadku wysyłki z krajów należących do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • dotrzeć na UW w terminie wyznaczonym przez Rektora – w przypadku wysyłki z innych krajów.

Więcej o składaniu wniosku w terminie.

Co ze średnią?

 1. Średnia ocen nie wyświetla się na wniosku – tak ma być! – zostanie ona wyliczona dopiero po zebraniu wniosków.
 2. Średnią do wniosku wprowadzają tylko te osoby, które zmieniły jednostkę w ramach UW bądź przyszły na studia z innej uczelni. (Tym osobom średnia pojawi się na wniosku). Przy zmianie kierunku w ramach jednostki warto dopisać na wniosku informację, jaki kierunek i w jakiej formie się ukończyło.
 3. Każda osoba ubiegająca się o stypendium rektora powinna sprawdzić w USOSweb, czy średnia została dobrze policzona.
 4. Średnia wyliczana jest zgodnie z Regulaminem Studiów (§ 42) z ocen końcowych z przedmiotów podpiętych pod etap i program, czyli tych, które składają się na plan studiów danego roku.
 5. W związku z tym, że średnia ocen zależy od podpięć i planu studiów, wątpliwości co do poprawności średniej należy wyjaśniać w sekretariacie lub dziekanacie.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?

Potwierdzające wszystkie wskazane osiągnięcia dokumenty muszą zostać dołączone do wniosku najpóźniej ostatniego dnia terminu wyznaczonego przez Rektora – mogą to być kserokopie albo wydruki skanów, o ile są one dobrej jakości.

 1. Osoby, które w poprzednim roku akademickim studiowały na innej uczelni niż UW muszą dołączyć do wniosku wystawione przez poprzednią uczelnię:
  1. zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok studiów I stopnia, wyliczonej zgodnie z zasadami obliczania średniej ocen za rok studiów, obowiązującymi na danej uczelni. Suplement do dyplomu nie jest dokumentem potwierdzającym średnią ocen za rok studiów. Na zaświadczeniu powinna znaleźć się również informacja:
   1.  o skali ocen obowiązującej w poprzedniej uczelni (jeśli uczelnia nie będzie w stanie wystawić zaświadczenia o skali, można załączyć kopię właściwej strony z suplementu dyplomu).
   2. czy obliczona średnia jest ważona, czy arytmetyczna.
 2. Osoby, które w poprzednim roku akademickim studiowały na innym kierunku na UW muszą dołączyć do wniosku wystawione przez poprzednią jednostkę zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok studiów.
 3. W przypadku wskazania osiągnięć: dokumenty poświadczające osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne (wykaz uznawanych dokumentów można znaleźć w załączniku nr 3 do Regulaminu).
 4. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub laureatki albo finalisty lub finalistki w olimpiadzie przedmiotowej lub międzynarodowej.

WAŻNE: Osiągnięcia nieudokumentowane w terminie składania wniosku nie są brane pod uwagę!

Ile osób otrzyma stypendium? Jaka będzie jego wysokość?

Rektor określi odsetek studentów nie większy niż 10% liczby studentów każdego roku, którzy będą otrzymywać stypendium. W porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów zaś określi wysokość stypendium.

Obie informacje zostaną ogłoszone na stronie (Aktualności) niezwłocznie po ich ustaleniu.

Kiedy będą decyzje i wypłaty?

Informacje nt. terminarza wypłat w r. ak. 2019/2020 zostały opublikowane w zakładce Aktualności.

Co do zasady wypłata pierwszej raty stypendium następuje w grudniu, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.

Co zrobić, jeśli dostaję stypendium na innej uczelni?

Składając wniosek każda osoba podpisuje oświadczenie o niepobieraniu stypendium rektora dla najlepszych studentów na więcej niż jednym kierunku. Jeśli więc po przyznaniu stypendiów okazuje się, że przyznano stypendium w dwóch uczelniach, student(-ka) musi wybrać, na której uczelni będzie pobierać świadczenie.

Nie znalazłam odpowiedzi na moje pytanie, co teraz?

O sprawy niewyjaśnione w tym tekście i innych, bieżących notkach pojawiających się w sekcji Aktualności można zapytać, wysyłając wiadomość z adresu w domenie Uniwersytetu (por. § 19 ust. 4 Regulaminu Studiów) na adres oks@uw.edu.pl. W treści maila oprócz imienia i nazwiska należy podać kierunek i rok studiów, a także numer albumu. Przyspieszy to załatwienie sprawy. Na wiadomości niezawierające tych danych najczęściej odpowiadamy prośbą o ich podanie.

Adres w domenie UW można założyć tutaj: https://wp.uw.edu.pl/

© Izabela Pawlak, Natalia Wojciechowska

 

No Comments

 1. […] Wszystkie ważne informacje – w tym wykaz uznawanych osiągnięć – znajdziecie tutaj. […]

 2. […] Stypendium Rektora dla najlepszych studentów […]