Home »

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 

Kto może otrzymać stypendium?

Studenci pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

O stypendium rektora mogą ubiegać się te osoby studiujące na 1. roku, jeśli zostały przyjęte studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli mają tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo laureatki  lub finalistki olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Więcej informacji…

Nie ma potrzeby pobierać od komitetów olimpiad zaświadczeń o wyniku punktowym. OKSS otrzymuje informacje bezpośrednio do komitetów.

Studenci wyższych lat

O stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą się ubiegać osoby wpisane na kolejny rok studiów  (również na 1. roku studiów II stopnia), jeśli spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków*:

 • uzyskały wysoką średnią ocen;
 • osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
 • miały osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

* Pod uwagę będą brane tylko osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego.

Można (a nawet należy) złożyć wniosek o stypendium rektora, jeśli rozliczenie roku przez sekretariat przedłuża się i mimo zaliczenia wszystkich przedmiotów na w październiku nadal jest na poprzednim etapie w USOS. Zdajemy sobie sprawę, że duże wydziały nie zdążą rozliczyć wszystkich przed 30 września i nie blokujemy możliwości rejestrowania wniosku osobom nierozliczonym.

Kto nie może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów?

Stypendium rektora nie może zostać przyznane:

 1. student(k)om posiadającym tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy został uzyskany),
 2. osobom, które ukończyły już jakiś kierunek, również na I stopniu i wnioskują na studiach I stopnia,
 3. jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcyta zasada dotyczy jedynie studentów i studentek 1. roku studiów II stopnia,
 4. jeśli od momentu rozpoczęcia pierwszych studiów II stopnia (jeśli ktoś rozpoczął ich kilka) upłynęły więcej niż 3 lata,
 5. student(k)om powtarzającym rok studiów,
 6. osobom, które wznowiły studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku,
 7. student(k)om niewpisanym na kolejny rok studiów (np. w wypadku powrotu z urlopu dziekańskiego, czy w wypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej).

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium rektora rejestruje się przez serwer centralny USOSweb-a (https://usosweb.uw.edu.pl).

Należy wejść w zakładkę DLA WSZYSTKICH, następnie we WNIOSKI i wypełnić wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, trzeba go wydrukować, podpisać i dostarczyć do komisji stypendialnej, dziekanatu lub sekretariatu (w zależności od jednostki) w wyznaczonym Regulaminem terminie do 15 października danego roku akademickiego.

WAŻNE: Aby zarejestrować wniosek trzeba mieć w USOSweb-a numer konta bankowego! Numer konta najlepiej uzupełnić w dziekanacie lub sekretariacie. Można też zrobić to przez zakładkę Stypendia w USOSweb.

Erasmus+ i MOST

Osoby, które wyjeżdżają na Erasmusa mogą wnioskować o stypendium rektora oraz je otrzymywać na takich samych zasadach, jak te realizujące studia w Polsce.

Najważniejsze w wypadku osób, które przebywają za granicą i nie zostawiły odpowiednich upoważnień ani wniosku przed wyjazdem jest szybkie wysłanie wniosku na UW. Wydrukowany, podpisany wniosek o stypendium rektora musi fizycznie dotrzeć na UW nie później niż 15 października 2018!

Więcej informacji o procedurze składania wniosku:

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?

 1. Osoby, które w poprzednim roku akademickim studiowały na innej uczelni niż UW muszą dołączyć do wniosku wystawione przez poprzednią uczelnię:
  1. zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok studiów, wyliczonej zgodnie z zasadami danej uczelni.  Na zaświadczeniu powinna znaleźć się:
  2. informacja o skali ocen obowiązującej w poprzedniej uczelni (jeśli uczelnia nie będzie w stanie wystawić zaświadczenia o skali, można załączyć kopię właściwej strony z suplementu dyplomu – oryginał trzeba mieć przy sobie podczas składania wniosku na potrzeby potwierdzenia zgodności danych).
 2. Osoby, które w poprzednim roku akademickim studiowały na innym kierunku na UW muszą dołączyć do wniosku wystawione przez poprzednią jednostkę zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok studiów.
 3. W przypadku wskazania osiągnięć: dokumenty poświadczające osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne (wykaz uznawanych dokumentów można znaleźć w Załączniku nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW.
 4. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub laureatki albo finalisty lub finalistki w olimpiadzie przedmiotowej lub międzynarodowej. Więcej informacji…

WAŻNE: Osiągnięcia nieudokumentowane nie będą brane pod uwagę!

Co ze średnią?

 1. Średnia ocen nie wyświetla się na wniosku – tak ma być! – zostanie ona wyliczona dopiero po zebraniu wniosków.
 2. Średnią do wniosku wprowadzają tylko te osoby, które zmieniły kierunek w ramach UW bądź przyszły na studia z innej uczelni. (Tym średnia pojawi się na wniosku).
 3. W zeszłym roku było wiele problemów ze źle wyliczonymi średnimi. Dlatego pod koniec października każda osoba ubiegająca się o stypendium rektora powinna sprawdzić w USOSweb, czy średnia została dobrze policzona.
 4. Średnia wyliczana jest zgodnie z Regulaminem Studiów na UW z ocen końcowych z przedmiotów podpiętych pod etap i program, czyli tych, które składają się na plan studiów danego roku.
 5. W związku z tym, że średnia ocen zależy od podpięć i planu studiów, wątpliwości co do poprawności średniej należy wyjaśniać w sekretariacie lub dziekanacie.

Ile osób otrzyma stypendium? Jaka będzie jego wysokość?

Wg § 33 ust. 1 Regulaminu prorektor do spraw studenckich w porozumieniu z OKSS określa procent nie mniejszy niż 5 i nie większy niż 10 liczby studentów każdego roku, którzy będą otrzymywać stypendium.

W związku z tym, że o stypendium mogą ubiegać się studenci 1. roku, podział na lata obowiązuje we wszystkich jednostkach organizacyjnych UW.

Procent liczby studentów otrzymujących stypendium oraz kwota stypendium zostaną ogłoszone nie później niż 14 dni przed wypłatą. Komunikat pojawi się na naszej stronie internetowej.

Kiedy będą decyzje i wypłaty?

Decyzje zostaną podjęte ok. połowy grudnia – doręczać je będziemy elektronicznie, za pomocą USOSweba.

Stypendia wypłacimy w grudniu, z wyrównaniem za październik i listopad.

Terminarz wypłat w roku 2019

Co zrobić, jeśli dostaję stypendium na innej uczelni?

Składając wniosek każda osoba podpisuje oświadczenie o niepobieraniu stypendium rektora dla najlepszych studentów na więcej niż jednym kierunku. Jeśli więc po przyznaniu stypendiów okazuje się, że przyznano stypendium w dwóch uczelniach, student(ka) musi wybrać, na której uczelni będzie pobierać świadczenie.

Nie znalazłam odpowiedzi na moje pytanie, co teraz?

O sprawy niewyjaśnione w tym tekście i innych, bieżących notkach pojawiających się w sekcji Aktualności można zapytać, wysyłając wiadomość na adres oks@samorzad.uw.edu.pl. W treści maila oprócz imienia i nazwiska należy podać kierunek i rok studiów, a także numer indeksu. Przyspieszy to załatwienie sprawy. Na wiadomości niezawierające tych danych odpowiadamy prośbą o ich podanie.

© Izabela Pawlak, Natalia Wojciechowska