Home » FAQ »

 

Studenci

 

Wnioski

Jaki jest dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego?

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 850 zł na osobę w rodzinie.

Jestem na Erasmusie. Wnioskuję o stypendium. Czy będę je otrzymywać w trakcie wyjazdu?

Tak, pod warunkiem wypełnienia procedury i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów w terminie przewidzianym Regulaminem.

Jak wnioskować o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych?

Trzeba udać się do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, które potwierdzi stopień niepełnosprawności. Po uzyskaniu takiego potwierdzenia należy złożyć wniosek w systemie USOSweb i podpisany zanieść do komisji stypendialnej jednostki.

Moja sytuacja materialna uległa zmianie. Czy mam to zgłosić komisji stypendialnej?

Tak, należy również jak najszybciej przekazać komisji dokumenty potwierdzające zmianę sytuacji, by możliwa była zmiana wysokości przyznawanego stypendium.

Kiedy otrzymam wypłatę stypendium?

Komisja na rozpatrzenie wniosku ma miesiąc. Złożenie wniosku do 10. dnia miesiąca gwarantuje, w przypadku decyzji pozytywnej, wypłatę również za ten miesiąc (stypendia socjalne i specjalne). Informację o dokładnych terminach wypłat można uzyskać w Sekcji Socjalnej Biura Spraw Studenckich UW.  Wypłaty są realizowane ok. 13 dnia każdego miesiąca.

W moim USOSweb nie mam numeru konta. Jak go wprowadzić?

Dla studentów -> Płatności -> Konto bankowe. W tym miejscu można dodać numer konta.

Złożyłem wniosek o stypendium rektora, mam średnią mieszczącą się w progu, a świadczenia nie otrzymałem. Dlaczego?

Najczęstszymi przyczynami takiego stanu rzeczy są: złożenie wniosku po terminie, złożenie niezatwierdzonego wniosku, uzyskanie tytułu magistra bądź wnioskowanie o świadczenie na drugich studiach licencjackich. Jeśli żadna z tych sytuacji nie ma miejsca, prosimy o kontakt.

Złożyłem wniosek o stypendium jedynie w formie elektronicznej. Czy dostanę stypendium?

Zgodnie z §37 ust. 3 Regulaminu system USOSweb służy jedynie do generowania wniosku o świadczenie. Podstawą do podjęcia działań w sprawie wniosku przez komisję jest złożenie go w formie papierowej, terminowo i podpisanego przez Wnioskodawcę (§37 ust. 4 Regulaminu).

Otrzymałem stypendium za wyniki w nauce, jednak ostatni rok akademicki spędziłem na urlopie dziekańskim. Co mam zrobić, by otrzymać należne mi pieniądze?

Napisz na oks@samorzad.uw.edu.pl, podając swoje dane i informację, na jakim kierunku otrzymałeś stypendium.

Gdzie i w jakim terminie mam złożyć prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeśli OKS wydała mi decyzję negatywną dotyczącą stypendium rektora?

W terminie 14 dni od dostarczenia papierowej decyzji, do OKS.

Czy muszę mieć dochód poniżej progu, by wnioskować o zapomogę?

Nie, zapomoga jest świadczeniem o innym charakterze, niż stypendium socjalne . Podczas wydawania decyzji o zapomogę kryterium nie jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie, ale zaistnienie losowej okoliczności, w wyniku której przejściowo pogorszeniu ulega sytuacja majątkowa studenta.

Decyzje

USOSweb

W module Wnioski na moim koncie USOSweb widnieje informacja: Nie możesz składać żadnych wniosków. Dlaczego?

Sytuacja taka ma miejsce tylko, kiedy do konta USOSweb przypisany jest inny status niż Student. Należy sprawdzić to na stronie Mój USOSweb i udać się do Sekretariatu/Dziekanatu celem wyjaśnienia sprawy.

Nie wiem, jak wypełnić oświadczenie o dochodach. Kto może mi pomóc?

Dostępny jest poradnik wypełniania wniosków za pośrednictwem sytemu USOSweb, pomoc można uzyskać także w komisji stypendialnej jednostki. Kontakty do poszczególnych komisji znaleźć można tutaj.

Czy wystarczy złożenie wniosku w systemie USOSweb?

Zgodnie z § 37 ust. 3 Regulaminu system USOSweb służy jedynie do generowania wniosku o świadczenie. Podstawą do podjęcia przez komisję działań w sprawie wniosku jest złożenie go w formie papierowej, terminowo i podpisanego przez Wnioskodawcę (§ 37 ust. 4 Regulaminu).

Czy zaakceptowanie mojego wniosku przez komisję jest jednoznaczne z decyzją pozytywną?

Nie. Wniosek musi przemigrować jeszcze do USOS, gdzie jest sprawdzany pod kątem przeciwwskazań formalnych do przyznania stypendium.

Czy informacja “rozpatrzony pozytywnie/rozpatrzony negatywnie” widniejąca na moim koncie USOSweb jest jednoznaczna z decyzją OKS w sprawie wniosku o stypendium rektora?

Nie. Informacja w systemie USOSweb ma charakter pomocniczy. Decyzja administracyjna jest wydana na piśmie i wysyłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany we wniosku o stypendium.

 

Ostatnia edycja: 07.04.2013