Home »

 

Odwołania

 

Poniższe informacje dotyczą stypendiów socjalnych. Jeśli chcesz odwołać się od decyzji ws. stypendium rektora, zajrzyj tutaj.

Kto może się odwołać?

Każdemu studentowi UW, który nie zgadza się z decyzją komisji stypendialnej jednostki, przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów. Procedurę tę reguluje § 39 ust. 4-7 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej.

Wynika to z faktu, że decyzje komisji stypendialnych dotyczące przyznawania świadczeń pomocy materialnej są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego. W praktyce oznacza to, że można odwołać się od rozstrzygnięcia komisji do OKSS – organu II instancji. Warto pamiętać, że odwołanie przysługuje również od decyzji pozytywnej – jeśli np. niepoprawnie wyliczono dochód.

O czym warto pamiętać w trakcie procedury odwoławczej?

  1. Od decyzji odwołać się może tylko student, który otrzymał ją w formie pisemnej (moduł stypendialny w USOSweb pełni w tym względzie rolę informacyjną).
  2. Od decyzji odwołać się można w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji komisji stypendialnej jednostki.
  3. Odwołanie składa się za pośrednictwem komisji stypendialnej jednostki, która decyzję wydała. Jeżeli komisja uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję. W przeciwnym wypadku odwołanie wraz z aktami sprawy przesyłane są do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów.
  4. Komisja stypendialna jednostki, od decyzji której złożono odwołanie, jest zobowiązana przekazać OKSS dokumentację w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Powinna również ustosunkować się w formie pisemnej do argumentacji przedstawionej w odwołaniu studenta.
  5. Od decyzji OKSS można złożyć skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  (ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa). Skargę wnosi się za pośrednictwem OKSS.
  6. Decyzje Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów UW w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów podlegają innym regułom, które zostały szerzej opisane w zakładce Stypendium rektora.
  7. Odwołań nie składa się za pośrednictwem modułu stypendialnego w USOSweb.