Home »

 

Dokumenty

 

Akty uniwersyteckie

Regulamin pomocy materialnej – tekst ujednolicony (18 lipca 2016 r.)

Tekst ujednolicony opracowano na podstawie poniższych zarządzeń:

  • REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń POMOCY MATERIALNEJ dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 13 września 2013 r.
  • Zarządzenie w sprawie zmiany RPM z dn. 30 września 2014 r.
  • Zarządzenie w sprawie zmiany RPM z dn. 30 września 2015 r.
  • Zarządzenie w sprawie zmiany RPM z dn. 16 czerwca 2016 r.

Postanowienie nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie WYSOKOŚCI DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2016/2017

Regulamin domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

Ustawy

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy PoSW

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 24 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dla Komisji Stypendialnych

Procedura powołania komisji stypendialnej na UW

Rekomendacje dla Komisji Stypendialnych – Watchdog.edu.pl

Dla studentów

Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (stypendium rektora — będzie dodany do niedzieli)

Poradnik do oświadczenia o dochodach 2014 dla studentów – to bardzo stary poradnik, ale może pomóc w zorientowaniu się, o co chodzi w oświadczeniu

Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

Oświadczenie do stypendium w zwiększonej wysokości (mogą je otrzymać tylko studenci studiów stacjonarnych!)

Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

 

No Comments